Efecte de la utilització de diferents greixos en la dieta sobre els rendiments productius i la qualitat de la carn de pollastre i gall d'indi

  • Barroeta Lajusticia, Ana Cristina (Principal Investigator)
  • Baucells Sánchez, María Dolores (Investigator)
  • Bessei, Werner (Investigator)
  • Fontanillas Giralt, Ramon (Investigator)

    Fingerprint

    Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

    Arts & Humanities