Edició crítica amb anàlisis mític - literària i aportació d'un estudi mètric de la segona versió catalana de l'Odissea de Carles Riba

    Fingerprint

    Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

    Arts & Humanities