Drets de propietat i condicions del treball (agrari i no agrari) a la regió de Girona (s. XII-XX)

  • Colomer Congost, Rosa (Principal Investigator)
  • Saguer Hom, Enric (Scholar)
  • Albareda Salvadó, Joaquim (Investigator)
  • Portella Comas, Jaume (Investigator)
  • To Figueras, Lluís (Investigator)
  • Torres Sans, Xavier (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts & Humanities