Drets de propietat i condicions de treball (agrari i no agrari) a la regió de Girona (segles XII-XX)

  • Colomer Congost, Rosa (Principal Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts & Humanities