DIVERSITY - Improving the gender diversity management in materials research institutions

Project Details

Description

El principal camp d'especialització del grup és l'aplicació del coneixement fonètic i lingüístic al desenvolupament de tecnologies de la parla: sistemes de conversió de text en parla, de reconeixement automàtic de la parla i sistemes de diàleg persona-màquina. Un segon camp d'activitat important és la constitució i el tractament de corpus orals, recursos lingüístics necessaris per al desenvolupament d'aplicacions. En l'àmbit de la recerca bàsica, el grup està especialitzat en prosòdia i en la descripció fonètica -especialment acústica- del català i del castellà. També ha mantingut línies de recerca relacionades amb els problemes fonètics en l'adquisició de segones llengües i, encara que amb menor intensitat, en les patologies de la parla.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/0931/12/11

Collaborative partners

  • Sense entitat (lead)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.