Disseny i validació d'una metodologia qualitativa per a l'anàlisi de les noves modalitats de relació amb la televisió i el consum televisiu

    Fingerprint

    Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

    Arts & Humanities