Disseny i realització d'un sistema de mesura del camp evanescent PSTM per a una anàlisi de components òptics integrats.

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy