Disseny i avaluació d'estratègies que afavoreixin el desenvolupament de la competència lectora en ciències: transferència de coneixements, interpretació de proves i lectura crítica

 • Marquez Bargallo, Concepcio (Principal Investigator)
 • Espinet Blanch, Maria (Investigator)
 • Garcia Rovira, Maria Pilar (Investigator)
 • Izquierdo Aymerich, Merce (Investigator)
 • Marbà Tallada, Anna (Investigator)
 • Prat Pla, Àngels (Investigator)
 • Roca Tort, Montserrat (Investigator)
 • Sanmarti Puig, Neus (Investigator)
 • Aliberas Maymi, Joan (Investigator)
 • Castells Llavanera, Marina (Investigator)
 • Civil Sirera, Regina (Investigator)
 • Custodio Fitó, Enric (Investigator)
 • Estaña Viver, José Luís (Investigator)
 • Hinojosa Lobato, Julià (Investigator)
 • Orellana Campbell, Mª Luisa (Investigator)
 • Perseguer Esteve, Carmen (Investigator)
 • Sardà Jorge, Anna (Investigator)
 • Seba Font, Maria Elena (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences

Arts and Humanities

Psychology