Disseny d'una metodologia basada en xarxes de petri i programació lògica per restriccions per a la millora de processos industrials emprant tècniques de simulació

Project Details

Description

There is not summary
StatusFinished
Effective start/end date28/12/0127/12/04

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.