Disseny de diluents optimitzats per a la conservació de semen porcí en refrigeració

 • Rodriguez Gil, Juan Enrique (Principal Investigator)
 • Ballester Casals, Joan (Scholar)
 • Miro Roig, Jordi (Researcher on contract)
 • Rigau Mas, Teresa Josefa (Researcher on contract)
 • Quintero Moreno, Armando Arturo (Scholar)
 • Bassols Casadevall, Judit (Researcher on contract)
 • Kádár García, Elisabet (Researcher on contract)
 • Pinart Nadal, Elisabeth (Researcher on contract)
 • Sancho Badell, Sylvia (Researcher on contract)
 • Dr. Jürgen Pleiss (Investigator)
 • Sergi Bonet Marull (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry