Diseny i fabricació d'un microscopi de camp proper SNOM per a la caracterització de dispositius òptics integrats.

    Fingerprint

    Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

    Physics

    Computer Science