Dinàmica Socieconòmica i Canvi en els Usos del Sòl. Anàlisi de Causes i Conseqüències en Medis Rurals Mediterranis

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Business & Economics