Diferenciació cel.lular: regulació pel factor de transformació B (TGF-Beta) i per la matriu extracel.lular, interrelacions entre aquests factors

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology