Diferències en el procés de formació i en les demandes de qualificació entre el titulats superiors i mitjans.

  • Masjuan Codina, Josep Maria (Principal Investigator)
  • Casal Bataller, Joaquim (Investigator)
  • Planas Coll, Jordi (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences