Diccionari bio-bibliogràfic dels escritors, editorials i revistes de l'exili espanyol de 1939 a Cuba i França

 • Aznar Soler, Manuel (Principal Investigator)
 • Jofresa Marqués, Sílvia (Scholar)
 • Lopez Garcia, Jose Ramon (Scholar)
 • Santa-María Fernández, María Teresa (Scholar)
 • Álvarez Ramiro, Carlos (Scholar)
 • Alonso Alonso, Monique Benita (Investigator)
 • González de Garay Fernández, Mª Teresa (Investigator)
 • Gracia García, Jordi (Investigator)
 • Rodriguez Rodriguez, Juan (Investigator)
 • Samblancat Miranda, Maria Nieves (Investigator)
 • Sánchez-Cascado Blanco, María José (Investigator)
 • Tovar Blanco, Francisco (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts & Humanities