Diccionari Bio-bibliogràfic dels Escriptors, Editorials i Revistes de l'Exili Republicà Espanyol de 1939: final

  • Aznar Soler, Manuel (Principal Investigator)
  • Rodriguez Rodriguez, Juan (Researcher on contract)
  • Samblancat Miranda, Maria Nieves (Researcher on contract)
  • Glondys , Olga (Investigator)
  • González Martín, Diana (Investigator)
  • Lopez Garcia, Jose Ramon (Investigator)
  • Moris Campos, Judith (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts and Humanities