Diagènesi de les eolianites quaternàries de la costa nord de Menorca: relació amb els canvis climàtics i del nivell de la mar en el context de la mediterrània

Project Details

Description

There is not summary
StatusFinished
Effective start/end date7/02/066/02/07

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.