Determinació quantitativa de clorofenols i de substàncies relacionades en teixits i òrgans de dofins llistats morts i supervivents de l'epizoòtia del 1990

    Fingerprint

    Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

    Engineering

    Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

    Agricultural and Biological Sciences