Desigualtats en l'accés a l'escolarització de 0 a 3 anys: un anàlisi dels criteris de priorització en l'accés a les escoles bressol sufragades amb fons públics

  • Subirats Humet, Joan (Principal Investigator)
  • Alegre Canosa, Miguel Ángel (Scholar)
  • Benito Perez, Ricard (Investigator)
  • Gonzalez Motos, Sheila (Investigator)
  • González Balletbó, Isaac (Researcher on contract)
  • Barnat Albaigés Blasi (Investigator)
  • Collet Sabé, Jordi (Investigator)
  • Tort Bardolet, Antoni (Investigator)

Project Details

Description

Summary not available in this language.
StatusFinished
Effective start/end date1/04/081/04/09

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.