Desenvolupament d'un sistema tutorial en un entorn e-learning per a millorar les competències en resolució de problemes de matemàtiques. Anàlisi de nivells de competència

 • Fortuny Aymemi, Josep Maria (Principal Investigator)
 • Barba Uriach, David (Investigator)
 • Esteve Punti, Jordi (Investigator)
 • Fiol Mora, Maria Lluisa (Investigator)
 • Rodríguez Gayarre, Rafael (Investigator)
 • Yábar Madinaveitia, José Manuel (Investigator)
 • Cobo Lozano, Pedro (Investigator)
 • Martin Olarte, José Francisco (Investigator)
 • Murillo Ramón, Jesús (Investigator)
 • Penalva Martinez, Carmen (Investigator)
 • Posadas Garcia, José Adolfo (Investigator)
 • Roy, Richard (Investigator)
 • Meavilla Segui, Vicente (Investigator)
 • Torregrosa Girones, German (Investigator)
 • VALLS GONZALEZ, Julia (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Computer Science