Desenvolupament d'un sistema tutorial en un entorn e-learning per millorar les competències en resolució de problemes de matemàtiques. Anàlisis del nivells de competència

  • Fortuny Aymemi, Josep Maria (Principal Investigator)
  • Puertas Prats, Eloi (Scholar)
  • Barba Uriach, David (Investigator)
  • Fiol Mora, Maria Lluisa (Investigator)
  • Yábar Madinaveitia, José Manuel (Investigator)
  • Cobo Lozano, Pedro (Investigator)
  • Rodriguez Garrare, Rafael (Investigator)
  • Segura Lores, María José (Investigator)

Project Details

Description

Sumamry not available
StatusFinished
Effective start/end date7/03/066/03/07

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.