Desenvolupament d'un protocol per a la determinació del carboni orgànic biodegradable en residus sòlids. Aplicació al seguiment i optimització de processos de tractament biològic d'aquests residus

    Fingerprint

    Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

    Nursing and Health Professions

    Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science