Desenvolupament de tècniques de biologia molecular (PCR i Hibridació in situ) i immunohistoquímia per diagnosi i monitorització de l' infecció per virus de l'hepatitis C

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry