Desenvolupament de protocols d'interès diagnostic mitjançant espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear. Aplicació a l'estudi del metabolisme de teixits excitables i recerca de marcadors tumorals

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry

Physics