Desenvolupament de noves estratègies en Enginyeria Bioquímica: reactors d'elevada concentració de biocatalitzadors (microorganismes i cèl·lules)

  • Solà Ferrando, Carles (Principal Investigator)
  • Poch Espallargas, Manuel (Collaborator)
  • Casas Alvero, Carles (Investigator)
  • Gilbert Durán (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts & Humanities