Desenvolupament de materials amorfs i nano materials magnètics tous a partir de la síntesi de precursors per solidificació ràpida i/o per aliat mecànic

  • Mora Aznar, Maria Teresa (Principal Investigator)
  • Touron Rivadulla, Jose Luis (Researcher on contract)
  • Clavaguera Plaja, Narciso (Investigator)
  • Suñol Martínez, Juan José (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy