Desenvolupament de competències lingüístiques, discursives i socioculturals en llengües autòctones (castellà i català) i estrangeres per part d'immigrants de recent escolartizació

  • Nussbaum Capdevila, Lucile (Principal Investigator)
  • Masats Viladoms, Maria Dolors (Researcher on contract)
  • Escobar Urmeneta, Cristina (Investigator)
  • Noguerol Rodrigo, Artur (Investigator)
  • Tusón Valls, Amparo (Investigator)
  • Baiget Bonany, Esther (Researcher on contract)
  • Irun Chavarria, Montserrat (Researcher on contract)
  • Cots Caimons, Josep Maria (Investigator)
  • Maruny Curto, Luís (Investigator)
  • Unamuno, Virginia (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences

Psychology

Computer Science