Desenvolupament d'analitzadors miniaturitzats per al control in situ de paràmetres d'interès mediambiental basats en la integració de microsensors òptics i elèctrics i microsistemes de gestió

  • Alonso Chamarro, Julian (Principal Investigator)
  • Beltran Gimeno, Albert (Researcher on contract)
  • Fonseca Ortiz, Omarilis (Researcher on contract)
  • Massana Aiguade, Maria (Researcher on contract)
  • Miltsov, Serguei (Researcher on contract)
  • Puyol Bosch, Maria Mar (Researcher on contract)
  • Garcés Gregorio, Juan Ignacio (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

INIS

Engineering