Desenvolupament d'adenovirus integratius Gutless Helper-Free com vectors de teràpia gènica. Noves estratègies basades en la utilització conjunta del transposon humà HSMAR2 i la recombinasa PHIC

  • Chillón Rodriguez, Miguel (Principal Investigator)
  • Alba Fernández, Raul (Scholar)
  • Monfar Rebull, Maria Mercè (Researcher on contract)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences