Definició del nucli. Creació de mòduls i implementació d'una versió de temps real d'un entorn de visió artificial.

    Fingerprint

    Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

    Engineering & Materials Science