Definició de una nova linia de recerca sobre E-gobernabilitat democràtica i accés a la informació per el desenvolupamnet humà d'Amèrica Llatina

 • Murciano Martinez, Marcial (Principal Investigator)
 • Buarque Lins Costa, Luciana (Scholar)
 • Mac Buarque Lins Costa, Mac-Dawinson (Scholar)
 • Avendaño, Claudio (Investigator)
 • Carlos Gonzalez Saavedra, Carlos (Investigator)
 • Del Rio Sánchez, Olga (Investigator)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

  Arts & Humanities