Creixement i caracterització de biofilms microbians sobre transductors electroquímics i òptics per a la determinació del grau de toxicitat en aigües

  • Mas Gordi, Jordi (Principal Investigator)
  • Ferrera Ceada, Isabel Maria (Scholar)
  • Vigués Frantzen, Nuria (Scholar)
  • Sánchez, Olga (Researcher on contract)
  • Tomas Sanz, Núria (Researcher on contract)
  • Codony Iglesias, Francesc (Researcher on contract)
  • Moreno Sereno, Mauricio (Investigator)
  • Muñoz Pascual, Francisco Javier (Investigator)

Project Details

Description

There is not summary
StatusFinished
Effective start/end date1/12/0330/11/06

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.