Creació d'un corpus amb anotació semàntica i sintàctica per entrenar programari d'anàlisi semàntica automàtica de textos

  • Subirats Ruggeberg, Carlos (Principal Investigator)
  • Donés Rojas, Rocío (Investigator)
  • Ortega Gil, Marc (Investigator)
  • Ortiz Rodríguez, Cristina (Investigator)
  • Garcia De Quesada, Mercedes (Investigator)
  • Garrigo Iñigo, Paloma (Investigator)
  • Sato, Hiroaki (Investigator)

Project Details

Description

Summary not available
StatusFinished
Effective start/end date19/07/0618/07/07

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.