Contribució de les dades estructurals i petrològiques a la caracterització dels règims tectònics en zones orogèniques amb especial referència a la serralada hercínica

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences