Contribució de la caracterització de la heterocromatina a l'estudi dels canvis cromosòmics que esdevenen en processos biològics de tipus evolutiu i patològic

  • Ponsà Fontanals, Montserrat (Principal Investigator)
  • García Haro, Francisca (Collaborator)
  • Serrano Suay, Victoria (Collaborator)
  • García Caldés, Montserrat (Investigator)
  • Garcia Coronado, Lidia (Investigator)
  • Nogues Sanmiquel, Maria del Carme (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology