Contrastació del concepte "sòl d'ocupació" al jaciment del Paleolític Mig de la Roca dels Bous (Camarasa, la Noguera, Lleida)

  • Mora Torcal, Rafael (Principal Investigator)
  • de la Torres Sainz, Ignacio (Principal Investigator)
  • Martínez Moreno, Jorge (Principal Investigator 2)

Project Details

Description

Intervención arqueológica en la Roca dels Bous (Camarasa, Noguera)
StatusFinished
Effective start/end date1/08/0431/08/04

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.