Contrastació del concepte de sòl d'ocupació al jaciment del Paleolític Mig de la Roca dels Bous (Camarassa, Lleida)-Cova Gran (Avellanes i Santa Linya, Noguera)

  Project Details

  Description

  Contrastación del concepto de suelo de ocupación en el yacimiento del Paleolítico Medio de la Roca dels Bous (Camarassa, Lleida)-Cova Gran (Avellanes i Santa Linya, Noguera)
  StatusFinished
  Effective start/end date17/02/0330/09/03

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.