Contrastació del concepte de sòl d'ocupació al jaciment del Paleolític Mig de la Roca dels Bous (Camarasa, Lleida)

  Project Details

  Description

  Contrastación del concepto de suelo de ocupación en el yacimiento del Paleolítico Medio de la Roca dels Bous (Camarasa, Lleida)
  StatusFinished
  Effective start/end date1/04/031/11/03

  Funding

  • Direcció General del Patrimoni Cultural-Generalitat de Catalunya: €1,400.00

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.