Contracte de consultoria i assistència tècnica per al desenvolupament del projecte d'anàlisi ambiental dels fluxos energètics i hídrics del barri de "l'Olivereta" i edificis municipals en el marc del

  Project Details

  Description

  No summary available
  StatusFinished
  Effective start/end date30/12/0529/12/07

  Collaborative partners

  • Viladecans Mediterrània (VIMED)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.