Context regional i relacions de gènere en la reorientació de les activitats rurals a Espanya. Una anàlisi des de la geografia

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences