Construcció i posta a punt d'una antena de superfície per a l'obtenció d'espectres de RMN d' 1H de tumor de còlon humà in vivo. Assignació del patró espectral observat en tumors cerebrals i de còlon

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry