Construcció i avaluació de seqüències de proteïna VP1 i la seva aplicació al disseny de vacunes sintètiques per al virus de la febre aftosa

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences