Construcció de "software" per a l'anàlisi conformacional de molècules de mida grossa, així com per a les mesures de sembla molecular, com a mitjà de síntesi de nous productes farmac...

  • Carbó Carré, Ramón (Principal Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology