Constants d'acoplament escalars, dipolars i coeficients de difusió per RMN. Nous mètodes i aplicació a molècules en abundància natural i biomolècules marcades isotòpicament

  • Parella Coll, Teodor (Principal Investigator)
  • Esturau Escofet, Núria (Scholar)
  • Cabañas Egaña, Miquel (Investigator)
  • Sánchez Ferrando, Francesc (Investigator)
  • Belloc Pascual, Jordi (Researcher on contract)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Chemistry

Medicine and Dentistry