Complexes de la proteïna quinasa CK2 amb altres macromolècules en cèl·lules HL-60 i HEPG2 i la seva importància en les fases incicials del cicle cel·lular.

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences