Clonatge, seqüenciació i caracterització dels gens del plàsmid pKM101 que codifiquen resistència a les 4-quinolones en "Escherichia coli"

  • Llagostera Casas, Montserrat (Principal Investigator)
  • Rivera Sabio, Eusebio (Scholar)
  • Clercs, Yvan, Berta (Investigator)
  • Garriga Fonts, Xavier (Investigator)
  • Riera Pabón, Joan (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology