Classificació i estudi molecular dels casos de retinosis pigmentària lligats a rodopsina en l'Estat Espanyol.

  • Manyosa Ribatallada, Joan (Principal Investigator)
  • Garcia Quintana, David (Investigator)
  • Garriga Solé, Pere (Investigator)
  • Padrós Morell, Esteve (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences