Catalitzadors recuperables de ruteni i de pal.ladi per formació de materials híbrids orgànic-inorgànics. Aplicació en reaccions de metàtesi i d´acoblament

  • Pleixats Rovira, Roser (Principal Investigator)
  • Elias Pera, Xavier (Investigator)
  • Trilla Castaño, Montserrat (Scholar)
  • Wong Chi Man, Michel (Investigator)

Project Details

Description

Not available
StatusFinished
Effective start/end date28/05/0528/05/07

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.