Catalitzadors recuperables de ruteni i de paladi per formació de materials híbrids orgànic-inorgànic. Aplicació en reaccions de metatesi i d'acoblament

  • Pleixats Rovira, Roser (Principal Investigator)
  • Trilla Castaño, Montserrat (Scholar)
  • Elias Pera, Xavier (Researcher on contract)
  • Chi Man, Michel Wong (Investigator)

Project Details

Description

There is not summary
StatusFinished
Effective start/end date13/12/0513/12/06

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.