Caracterització i valoració de les aptituds genètiques de vaques europees locals de boví per a la producció de carn de qualitat

    Fingerprint

    Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

    Arts and Humanities